Statut Przedszkola Kota Edwarda

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa placówki: Przedszkole Kota Edwarda.
2. Typ placówki: Przedszkole Niepubliczne.
3. Organ prowadzący placówkę: osoba fizyczna Ewa Maria Ziółkowska.
4. Ustalona nazwa, używana w pełnym brzmieniu: Przedszkole Kota Edwarda.
5. Przedszkole redaguje własną stronę internetową www.kotedward.pl
6. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje: Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

 

SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 2

1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
1) Dotacji;
2) Opłat wnoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci zapisanych do przedszkola;
3) Opłat wnoszonych przez rodziców wychowanków przedszkola korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola;
4) Darowizn i zapisów;
5) Innych źródeł, takich jak np. środki unijne.

§ 3

Zasady odpłatności za korzystanie z oferty przedszkola ustala dyrektor przedszkola wraz z organem prowadzącym. Są one zawierane w Umowie Przyjęcia Dziecka do Przedszkola, którą zawiera organ prowadzący z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 4

1. Przedszkole Kota Edwarda realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego,
2. Głównymi celami i zadaniami przedszkola są:
1) Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka na miarę jego możliwości i potrzeb, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
2) Zapewnienie opieki, wychowania i edukacji w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
3) Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej zgodnie z podstawą programową opracowaną przez MEN;
4) Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
5) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
6) Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi przez pełnienie wobec nich funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze;
7) Dbanie o właściwy rozwój wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw psychospołecznych;
8) Kultywowanie tradycji oraz umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej, narodowościowej i rasowej;
9) Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami;
10) Przygotowanie przyszłych absolwentów do: wykonywania czynności samoobsługowych, funkcjonowania i komunikowania się w grupie, nabycia dojrzałości społeczno – emocjonalnej. Ukształtowanie u podopiecznych zdolności grafo-motorycznych i zdolności podziału wyrazów na głoski jako bazy gotowości do nauki czytania i pisania;
11) Organizowanie działań innowacyjnych;
12) Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

§ 5

1. Określone w § 4 ust. 2 zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów:
1) Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym otoczeniu;
2) Uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości osiągania sukcesu;
3) Stwarzanie warunków do rozwijania: samodzielności, wytrwałości w dążeniu do osiągania celów oraz podejmowania odpowiedzialności za siebie, swoje decyzje i za najbliższe otoczenie;
4) Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej oraz wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej;
5) Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
6) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;
7) Rozwijanie wrażliwości moralnej.

§ 6

1. Dyrektor, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do zapewnienia właściwego zakresu i sposobu wykonywania zadań opiekuńczych dostosowanych do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności zapewniają opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie aktywności poza terenem placówki.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy, chwilowo pozostawia ją pod opieką osoby wspomagającej – drugiego nauczyciela. Podczas zajęć organizowanych poza terenem placówki na 10 dzieci przypada jeden nauczyciel.
3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia. Plan zajęć dostosowany jest do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

§ 7

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w koncepcji pracy placówki (załącznik nr 1) oraz opracowywanych co roku planach pracy dydaktyczno- wychowawczej. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez: ewaluację, kontrolę i wspomaganie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA

§ 8

Organami Przedszkola są:
1. Organ prowadzący;
2. Dyrektor przedszkola;
3. Dopuszcza się możliwość powołania wicedyrektora do spraw pedagogicznych.

§ 9

1. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna – Ewa Ziółkowska.
2. Do zadań organu prowadzącego należą:
1) Zarządzanie majątkiem placówki;
2) Dysponowanie środkami finansowymi placówki i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
3) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki;
4) Kierowanie polityką kadrową placówki, zatrudnianie dyrektora i pracowników oraz zwalnianie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy;
5) Reprezentowanie placówki na zewnątrz w tym zawieranie umów.
3. Do zadań dyrektora należą:
1) Kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz wraz z możliwością zaciągania zobowiązań na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez organ prowadzący, w tym reprezentowanie placówki wobec kuratorium i organów oświatowych;
2) Koordynowanie opieki nad dziećmi i odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie zajęć przedszkolnych;
3) Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi i instytucjami nadzorującymi oraz kontrolującymi;
4) Ustalanie dla pracowników zakresów obowiązków służbowych;
5) Prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p. poż.
7) Opracowanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalenie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;
8) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
4. Do podstawowych obowiązków wicedyrektora do spraw pedagogicznych należy:
1) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie placówki pod względem pedagogicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) Monitorowanie dokumentowania przez Nauczycieli przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
3) Organizowanie spotkań z nauczycielami w celach szkoleniowych i informacyjnych.
4) Prowadzenie procedur związanych z awansem zawodowym;
5) Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
6) Nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych;
7)Dokonywanie analizy efektywności prowadzonej działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej, opracowywanie wniosków i Re – przekazywanie ich raz w roku organowi prowadzącemu, nauczycielom, rodzicom.
8) Zatwierdzanie do realizacji programów wychowania przedszkolnego zgłaszanych przez nauczycieli.
9) Opracowywanie w porozumieniu z nauczycielami rocznych planów działań z wykorzystaniem wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zatwierdzanie ich do realizacji
10) Ocenianie nauczycieli i motywowanie ich do podnoszenie kwalifikacji zawodowych
11) Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców /prawnych opiekunów,
12) Prowadzenie ewidencji dzieci pięcio letnich spełniających roczne przygotowanie przedszkolne
13) Do końca września każdego roku szkolnego powiadamianie Dyrektorów szkół w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez nie obowiązku przedszkolnego w danym przedszkolu.
14) Reprezentowanie Przedszkola w czasie nieobecności Dyrektora.

§ 10

Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w przypadkach określonych w par. 31 niniejszego Statutu.

 

§ 11

Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich zadań określonych niniejszym Statutem oraz w przepisach prawa.

 

ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 12

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo–wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 2 do 5 lat.
2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest grupa dzieci o zbliżonym przedziale wiekowym.
3. Grupa dzieci liczy maksymalnie do 20 dzieci.
4. W przedszkolu ilość grup uzależniona jest od indywidualnych potrzeb dzieci i możliwości organizacyjnych.
5. W przedszkolu może być organizowany oddział zerowy dla dzieci pięcioletnich.
6. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora przedszkola.
7. Arkusz organizacyjny placówki określa:
1)Liczbę oddziałów;
2)Czas pracy oddziałów;
3)Liczbę miejsc w placówce;
4)Liczbę dzieci zapisanych do placówki;
5)Liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych;
6)Czas pracy pracowników;
7)Nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego oraz terminy złożenia przez nich wniosków o przystąpienie do postępowań kwalifikacyjnych w danym roku szkolnym.
8. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo organ prowadzący.
9. Ofertę zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala wraz z organem prowadzącym i przedstawia rodzicom dyrektor przedszkola.
10. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
11. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
12. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych i rekreacyjnych prowadzonych przez specjalistów dla wychowanków przedszkola w zależności od potrzeb zainteresowanych i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki, także w dni wolne od pracy.
13. Przedszkole może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno-kulturalnych.

§ 13

1. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe – dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.

§ 14

1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców/opiekunów prawnych.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom.
4. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
1) Salę zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem;
2) Pomieszczenia sanitarne;
3) Zmywalnię naczyń;
4) Przygotowalnię posiłków;
5) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
6) Szatnię.

§ 15

 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.
2. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15-20 min dla dzieci 2,5 – 3 i 4 letnich i 30 minut dla dzieci 5 letnich.

 

§ 16

 

1. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez wicedyrektora
2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
1) Nie krócej niż 5 godzin dziennie;
2) Od poniedziałku do piątku;
3) W godz. 7.00 do 17.00;
4) Przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W miesiącach wakacyjnych – lipiec, sierpień, przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.

 

§ 17

1. Wysokość opłat za usługi zależy od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami prawymi dziecka.
2. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole obejmują następujące bezzwrotne należności:
1)Wpisowe – opłata ma charakter jednorazowy, należy ją uiszczać zgodnie z umową cywilnoprawną zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi;
2)Czesne – opłatę należy uiszczać w sposób określony umową cywilno prawną zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi, aż do wygaśnięcia tejże umowy;
3)Opłaty za materiały do zajęć – opłatę należy uiszczać do 31 stycznia każdego roku zgodnie z warunkami określony umową cywilno prawną zawartą pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi;
4)Dodatkowa opłata z tytułu usługi świadczonej ponad normę czasu pracy przedszkola.

 

§ 18

1. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażają taką wolę (w zwykłej pisemnej formie oświadczenia).
2. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę.
3. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 1 powyżej, dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 min., z zastrzeżeniem prawa przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb dzieci.

 

PRACOWNICY PLACÓWKI

§ 19

1. W placówce zatrudnieni są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Nauczyciele;
3) Pracownicy obsługi przedszkola.
2. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka.
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy, organ prowadzący, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
4. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.
5. Wynagrodzenie nauczycieli i poszczególnych pracowników ustalone jest na podstawie indywidualnych umów.
6. Placówka nie wypracowuje funduszu świadczeń socjalnych.

§ 20

1. Dyrektor przedszkola i nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci.
3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:
1) Poznania i uwzględnienia potrzeb rozwojowych dzieci;
2)Włączania rodziców w działalność placówki;
3)Udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.
4. Do zakresu zadań Nauczycieli należy:
1) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce i podczas zajęć prowadzonych poza terenem placówki;
2) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
3) Prowadzenie dokumentacji oraz planowanie przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, miesięczny, roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami);
4) Wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
5) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.;
6) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę i porządek pomieszczeń;
7) Realizacja zaleceń dyrektora przedszkola i osób kontrolujących;
8) Czynny udział w spotkaniach szkoleniowych, informacyjnych i organizacyjnych, realizacja ustaleń i wniosków.
9)Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola i organ prowadzący, wynikających z bieżącej działalności placówki;
10)Stwarzanie w placówce rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci;
11)Podejmowanie starań mających na celu ustalenie i eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci w zakresie funkcjonowania w grupie rówieśników;
12)Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym;
13)Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców/opiekunów prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu, realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
14)Systematyczne podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia oraz samodoskonalenie;
15)Uczestniczenie w planowanych zebraniach organizowanych przez dyrektora placówki w celu systematycznej ewaluacji podejmowanych działań;
16)Dbanie o dobre imię placówki.

5. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciele zobowiązani są znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego,

6. Obowiązki nauczyciela w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka:

1) Nauczyciele zobowiązani są prowadzić i dokumentować wyniki obserwacji pedagogicznej każdego dziecka w celu poznania i zabezpieczenia jego potrzeb rozwojowych.
2)Nauczyciele dokumentują i podsumowują obserwacje dzieci 2 razy w roku szkolnym – do 31 X (obserwacja wstępna) i do 15 VI (obserwacja na zakończenie edukacji w danym roku szkolnym).
3) W grupie „zerowej” nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia diagnozy przedszkolnej.
4) Nauczyciele dokumentują i podsumowują diagnozę dzieci 2 razy w roku szkolnym do 31 X (diagnoza wstępna) i do 15 IV (diagnoza podsumowująca).
5)Do 30 kwietnia nauczyciel w oparciu o wyniki diagnozy podsumowującej opracowuje i przekazuje rodzicom Informację o gotowości szkolnej dziecka. Jej wynik będzie pomocny rodzicom w podjęciu decyzji dotyczącej rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.
6) Wyniki wstępnej obserwacji/diagnozy nauczyciel ma obowiązek przekazać rodzicowi, najpóźniej 2 tygodnie po podsumowaniu obserwacji/diagnozy całościowej grupy.
7) W podsumowaniu wyników obserwacji/diagnozy nauczycielki określają:
– mocne strony rozwoju dziecka (w jakich działaniach przejawia aktywność),
– słabe strony rozwoju wymagające wspomagania (w jakich działaniach dziecko przejawia bierność),
– kierunki do dalszej pracy z dzieckiem.
8) Na podstawie indywidualnych obserwacji/diagnozy dzieci, nauczyciel sporządza zbiorcze zestawienie wyników, celem rozpoznania mocnych i słabych stron grupy i ustalenia kierunków do pracy z całą grupą.
9) Nauczyciele systematycznie wspomagają dziecko w rozwoju i gromadzą, jeśli jest to zasadne, dowody pracy z dzieckiem w zakresie wyznaczonych kierunków pracy.

7.Nauczyciel ma prawo do:
1) Wyboru programu wychowania w przedszkolu;
2) Opracowania programów autorskich i wprowadzania innowacji pedagogicznych za zgodą osoby prowadzącej przedszkole;
3) Wyboru i stosowania w realizacji podstawy programowej takich metod nauczania i wychowania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród tych, które uznane zostały przez współczesną naukę pedagogiczną oraz wyboru i stosowania podręczników i innych pomocy naukowych
4) Uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, innych instytucji oświatowych i naukowych;
5) Awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN.

 

§ 21

 

1. W placówce mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele – instruktorzy w celu współorganizowania kształcenia dzieci.
2.Do zakresu obowiązków pozostałych pracowników obsługi należy:
1) Współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
2) Zapewnienie sprawnego działania placówki jako publicznego obiektu i utrzymywanie jego otoczenia w ładzie i czystości;
3) Wsparcie nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa dzieci w czasie ich pobytu w placówce i podczas zajęć prowadzonych poza terenem placówki.
4) Dokumentowanie zajęć na zasadach określonych przez dyrektora.
5) Systematyczne podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia oraz samodoskonalenie;
6) Uczestniczenie w planowanych zebraniach organizowanych przez dyrektora placówki w celu systematycznej ewaluacji podejmowanych działań;
7) Dbanie o dobre imię placówki.

 

§ 22

1. Do zakresu obowiązków pomocy nauczyciela i pracownika obsługi należy:
1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela;
2) Pomaganie nauczycielowi w organizowaniu zajęć i zabaw;
3) Pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
4) Pełnienie stałej opieki nad powierzonymi do opieki dziećmi;
5) Przygotowywanie właściwych pod względem kalorycznym, smakowym i estetycznym posiłków dla dzieci (śniadań i podwieczorków) w higienicznych warunkach;
6) Porcjowanie i podawanie posiłków dla dzieci;
7) Utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych i sanitarnych;
8) Mycie naczyń kuchennych,;
9) Zabezpieczenie produktów przed zepsuciem;
10) Codzienne monitorowanie temperatury w lodówkach;
11) Współtworzenie menu śniadań i podwieczorków;
12) Mycie stołów, krzesełek, zabawek, lodówek z użyciem środków dezynfekujących.

WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI

§ 23

1. Do placówki uczęszczają dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat .
3. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka , a w szczególności do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb , życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) Poszanowania jego godności osobistej;
5) Poszanowania własności;
6) Opieki i ochrony;
7) Partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) Akceptacji jego osoby, takim jaki jest;
9) Serdeczności i ciepła;
10) Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
11) Snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu „ na rozkaz”;
12) Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju;
13) Pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
4. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
1) Szanowanie swoich kolegów i koleżanek oraz wytworów ich pracy;
2) Słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;
3) Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie;
4) Okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;
5) Szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
6) Troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci;
7) Staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkola;
8) Nie oddalanie się od grupy;
9) Zgłaszanie nauczycielowi wszelkich zagrożeń i niedyspozycji.

 

§ 24

 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z palcówki osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych, bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz pokrewieństwo osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców/opiekunów prawnych (wzór pisemnego upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do statutu)
3. Rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo Dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
5. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Dziecka w momencie przekazania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego bezpośrednio nauczycielowi grupy. Przekazanie dziecka następuje w momencie wejścia dziecka do sali dydaktycznej i podanie ręki nauczycielowi przez dziecko.

 

§ 25

 

1. Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Przyjęcie do placówki następuje z dniem podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych umowy przyjęcia dziecka do przedszkola, regulującej szczegółowe zasady pobytu w placówce.

 

§ 26

 

Wychowankowie placówki ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

RODZICE WYCHOWANKÓW

§ 27

1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych należy:
1) Przestrzeganie niniejszego Statutu;
2) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki;
3) Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce;
4) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
5) Przyprowadzanie do przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.
2. W przypadku spóźnienia się rodzica/opiekuna prawnego po odbiór dziecka po godzinach funkcjonowania placówki, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty o której mowa w § 17 ust.2 p. 4, w wysokości ustalanej zarządzeniem dyrektora przedszkola w każdym roku szkolnym, za każdą rozpoczętą godzinę poza godzinami funkcjonowania placówki;
3. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. „zebraniach z rodzicami” organizowanymi przez wychowawców grupy lub dyrektora oraz śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
4. Rodzice dziecka 5 i 6-letniego mają obowiązek zapewnić dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia oraz usprawiedliwić nieobecności każdego dnia w Przedszkolu.

§ 28

1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
1) Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale;
2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka;
3) Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi przedszkola opinii na temat pracy placówki;
5) Przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć za uprzednią zgodą dyrektora.

§ 29

1. Rodzice/opiekunowie prawni i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia jego indywidualnego rozwoju.
2. Do form współpracy placówki z rodzicami/opiekunami prawnymi należą:
1) Zebrania grupowe;
2) Konsultacje i rozmowy indywidualne;
3) Pedagogizacja rodziców;
4) Zajęcia otwarte;
5) Wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci;
6) Spotkania integracyjne.

 

PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW

§ 30

1.Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi lub jednym z rodziców dziecka a przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. „karty zgłoszenia” podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców/ opiekuna prawnego.
2.Rozwiązanie umowy , o jakiej mowa w § 30 ust. 1 niniejszego Statutu następuje w przypadkach przewidzianych tą umową.
3.Rozwiązanie umowy cywilnoprawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w ust. 1 § 20 niniejszego Statutu powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej umowy.
4.Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje w dwóch etapach:
1) pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, których
rodzice w okresie od 15 lutego do 15 marca danego roku złożą u dyrektora kartę zgłoszenia dziecka i podpiszą umowę cywilno-prawną;
2)drugi etap – dotyczy dzieci nie uczęszczających do naszego przedszkola, którzy rodzice od 16 marca danego roku do wyczerpania wolnych miejsc złożą u dyrektora kartę zgłoszenia dziecka i podpiszą umową cywilno- prawną;
5. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.

§ 31

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola, w szczególności gdy:
1) rodzice/ prawni opiekunowie nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu;
2) rodzice/ prawni opiekunowie nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno-prawnej, tj. powstała co najmniej dwumiesięczna zaległość w uiszczaniu przez rodziców/opiekunów prawnych opłat wynikających z umowy przyjęcia dziecka do przedszkola i bezskutecznie upłynął dodatkowy termin wyznaczony do uregulowania zaległości;
3) rodzice/ prawni opiekunowie zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu;
4) nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka;
5) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci;
6) dziecko nagminnie łamie swoje obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu;
7) nieprzestrzegania przez rodziców/opiekunów prawnych postanowień niniejszego Statutu lub w przypadku podważania dobrego imienia placówki
8) rodzice/opiekunowie prawni zgłosili wniosek o skreślenie dziecka z listy wychowanków.
2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której mowa w § 30 ust.1 niniejszego statutu.
3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola dyrektor przekazuje rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości przedszkola.
4. Od decyzji dyrektora przysługuje rodzicom/prawnym opiekunom dziecka odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.
5. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

 

DOKUMENTACJA PRZEDSZKOLA

 

§ 32

1. Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca pracy dydaktyczno-wychowawczej:
1) Roczny plan pracy przedszkola;
2) Miesięczne plany pracy oddziałów;
3) Grupowe Dzienniki zajęć;
4) Książka kontroli przedsiębiorcy;
5) Dzienniki zajęć specjalistów;
6) Księga dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
2. W zakresie działalności administracyjno-gospodarczej i finansowej:
1) podatkowa księga przychodów i rozchodów;
2) umowy z rodzicami;
3) akta osobowe pracowników placówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, dyrektora, nauczycieli, rodziców, pracowników placówki oraz organ prowadzący.
2. Pracownicy oraz rodzice/opiekunowie prawni własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego Statutu, który stanowi integralną część „ Umowy przyjęcia dziecka do przedszkola”.

§ 34

Wszelkie zmiany treści Statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom, jak również rodzicom/opiekunom prawnym, nie później niż 3 dni przed wejściem w życie.

§ 35

Wszelkie kwestie sporne dot. pracowników rozstrzyga dyrektor wraz z organem prowadzącym. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.

§ 36

Zmiany do statutu wprowadza się w formie pisemnych aneksów.

§ 37

Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący. Organ prowadzący może również uchylić statut.

§ 38

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Pracy.
2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 marca 2012 roku.
4. Data uchwalenia: 1 marca 2012 rok.
5. Statut ze zmianami wchodzi w życie z dniem 7 września 2015 r.

Ewa Maria Ziółkowska
– organ prowadzący