Regulamin korzystania z usług świadczonych przez Centrum Zabaw Twórczych Edward Ewa Ziółkowska.

Definicje

1. Definicje używane w Regulaminie oznaczają:

Organizator – Centrum Zabaw Twórczych Edward reprezentowane przez Ewę Ziółkowską, mające swoją siedzibę w Gdańsku, przy ul. Ks. J. Zator-Przytockiego 3 , NIP: 583 217 30 50, REGON: 190 953 304;

Uczestnik – osoba, biorąca udział w Zajęciach lub Warsztatach proponowanych w ofercie Centrum Zabaw Twórczych Edward (rodzic lub dziecko);

Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem w ramach świadczenia usług z jego oferty w imieniu własnym
lub innego Uczestnika. Umowę stanowi zakup biletu wstępu lub karnetu na Zajęcia;

Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka;

Zajęcia – o charakterze edukacyjnym, artystycznym lub innym przeznaczone dla dzieci, określone w ofercie programowej Organizatora;

Warsztaty – zajęcia dla rodziców lub opiekunów dzieci, określone w ofercie programowej Organizatora;

Konsultacje Specjalistyczne – regularne spotkania ze specjalistami z dziedziny logopedii, rehabilitacji, pedagogiki
i psychologii przeznaczone dla dzieci, ich rodziców lub opiekunów;

Usługi – Warsztaty, Zajęcia oraz inne animacje i imprezy okolicznościowe, które mogą zostać określone odrębnie
w ofercie Organizatora;

System Danych – niepodłączony do internetu system komputerowy, zabezpieczony przez Organizatora przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych, za pomocą którego Organizator rejestruje i przechowuje dane Klientów, Opiekunów oraz Uczestników; dane wykorzystywane są jedynie do celów promocyjnych Organizatora;

Formularz Rejestracji – formularz danych Uczestnika i Opiekuna, który należy wypełnić przy pierwszym korzystaniu
z Usług Organizatora; formularz ten ułatwia nawiązanie kontaktu z Opiekunem, podczas jego nieobecności, w wypadku gdy Uczestnik pozostawiony jest pod opieką Organizatora;

Bilet Wstępu – dokument stanowiący dowód uiszczenia opłaty za Zajęcia lub Warsztaty, uprawniający do jednorazowego korzystania z Usług Organizatora

Karnet – dokument stanowiący dowód uiszczenia opłaty za Zajęcia lub Warsztaty, uprawniający do wielokrotnego korzystania z Usług Organizatora w terminie określonym na karnecie.

Postanowienia ogólne

1.1. Organizator proponuje następujące Usługi:

zajęcia dla dzieci;

rodzinne warsztaty okolicznościowe oraz szkolenia dla dorosłych;

konsultacje specjalistyczne dla dzieci, ich rodziców i opiekunów;

opieka nad dziećmi;

organizacja urodzin oraz imprez okolicznościowych;

organizacja spektakli teatralnych, koncertów oraz spotkań edukacyjnych;

inne przedsięwzięcia organizowane na życzenie Klienta.

1.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Organizator świadczy Usługi na podstawie następujących umów:

Umowa o świadczenie usługi jednorazowej – w wybranym przez Klienta dostępnym terminie, na podstawie wykupionego biletu na wybrane przez siebie Usługi za cenę określoną w Cenniku Usług Organizatora;

Umowa o świadczenie usługi przez czas określony – dotycząca zajęć odbywających się w sposób cykliczny, na podstawie wykupionego Karnetu za cenę określoną w Cenniku Usług Organizatora

3. Procedury i zasady rejestracji:

wypełnienie i podpisanie Formularza Rejestracji wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocyjnych Organizatora;

zapisanie danych z Formularza Rejestracji w Systemie Danych Organizatora;

 

Korzystanie z Usług Organizatora

1. Zajęcia w Centrum Zabaw Twórczych Edward, z wyłączeniem Warsztatów i Konsultacji Specjalistycznych, przeznaczone są dla dzieci od 0+ do 11 roku życia.

2. Centrum Zabaw Twórczych Edward czynne jest w soboty i niedziele w czasie trwania zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych w centrum

3. Usługi świadczone przez Organizatora określono szczegółowo w ofercie programowej.

4. Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć jeden Opiekun. Wyjątki mogą być ustalane przez prowadzącego Zajęcia.

5. Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.

6. Do udziału w Warsztatach uprawnieni są Opiekunowie oraz inne osoby dorosłe.

7. Korzystanie z Usług możliwe jest wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym, określonym odrębnie Cennikiem Usług.

8. W przypadku opłaconych Usług uczestnikowi przysługuje prawo do nieodpłatnego skorzystania  z sal centrum na 30 minut przed i 30 minut po godzinie wykupionych Zajęć.

9. W razie niewykonania Usługi z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innej Usługi uzgodnionej z Organizatorem.

10. W razie nieskorzystania przez Uczestnika z Usług z przyczyn leżących po stronie Uczestnika (choroba, wyjazd) – jeśli nieobecność została zgłoszona (patrz: Punkt 11. poniżej) – Organizator może zapewnić zamienną Usługę równorzędną w terminie opłaconych usług. Możliwe jest odrobienie maksymalnie 2 Zajęć w zaproponowanych przez prowadzących terminach. Nie przenosi się zajęć „nieodrobionych” na poczet kolejnego cyklu Zajęć. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystaną Usługę.

11. Warunkiem skorzystania z możliwości określonej w Punkcie 10. powyżej jest powiadomienie Organizatora
o nieobecności najpóźniej do godz. 17:00 w dniu poprzedzającym termin Usługi, w którym otwarta jest placówka Organizatora, poprzez:
wysłanie wiadomości e-mail z podaniem daty Usługi, imienia i nazwiska Uczestnika na adres: centrumedward@gmail.com, kontakt telefoniczny z recepcją Organizatora pod numerem +48 58 511 02 44
12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie Organizatora i podanych do wiadomości Uczestników.

13. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

14. W Zajęciach nie mogą brać udziału Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. W razie nieskorzystania z Usług na skutek choroby Uczestnik ma prawo do skorzystania z Usługi zamiennej w uzgodnionym z Organizatorem terminie, przy zachowaniu warunków określonych w Punkcie 11. powyżej.

15. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (ADHD i inne) oraz psychicznymi mogą brać udział w zajęciach jedynie w obecności swojego Opiekuna (specjalisty lub terapeuty).

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

17. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.

18. Za bezpieczeństwo dzieci na terenie CZT Edward odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Organizacja urodzin oraz imprez okolicznościowych

Do uczestniczenia w imprezach urodzinowych nie jest wymagane wypełnienie Formularza Rejestracji. Warunkiem wejścia do Centrum Edward jako gość jest posiadanie imiennego zaproszenia lub sprawdzenie nazwiska na liście zaproszonych osób.

Termin urodzin należy zarezerwować minimum 7 dni przed imprezą.Należy wtedy podać ostateczna liczbę uczestników imprezy.Zgłoszenie nieobecności uczestnika może nastąpić najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem imprezy.

Warunkiem rezerwacji terminu imprezy urodzinowej jest wpłata zadatku w wysokości 20% od obliczonej kwoty całościowej organizacji urodzin najpóźniej na 7 dni przed planowaną imprezą. W przypadku braku wpłaty zadatku po dokonaniu wstępnej rezerwacji termin przepada w przeciągu 2 dni. Zadatek jest bezzwrotny. Zgłoszenie nieobecności uczestnika imprezy w terminie późniejszym niż regulaminowy nie ma wpływu na ostateczny koszt urodzin.

Cena imprezy urodzinowej uzależniona jest od wybranego motywu i rodzaju imprezy i kalkulowana jest każdorazowo indywidualnie. Ceny pakietów urodzinowych dostępne są w rubryce „Urodziny i imprezy dla dzieci” oraz „Cennik”. Organizator zobowiązuje się do przedstawienia indywidualnej oferty dla poszczególnych Klientów.

Czas trwania imprezy urodzinowej wynosi 2 godziny zegarowe. Wydłużenie czasu trwania imprezy możliwe jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem oraz po dokonaniu opłaty zgodnie z Cennikiem.

Organizator zapewnia prowadzenie imprezy urodzinowej przez co najmniej jednego wyznaczonego Animatora. Do dyspozycji dziecka i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna przestrzeń urodzinowa.

Warunki oraz cena innych niż urodziny imprez okolicznościowych zostaną określone indywidualnie.

Dzieci zobowiązane są do zmiany obuwia – okrycia wierzchnie pozostają w szatni. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.

Rodzice i opiekunowie powinni przebywać na terenie Centrum w ochraniaczach na obuwie, obuwiu na zmianę lub w skarpetkach.

Na terenie Centrum spożywanie jedzenia i napojów, możliwe jest przy stolikach do tego przeznaczonych.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej, video) zabaw i zajęć w Centrum Edward w celach marketingowych z zachowaniem zasad poufności danych, po uzgodnieniu z Opiekunami.

W razie rezygnacji przez Uczestnika ze świadczonych Usług Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane Usługi.

Niniejszy Regulamin stanowi wraz z odrębnym Cennikiem Usług integralną część umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin Zajęć, Warsztatów oraz Konsultacji Specjalistycznych. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.