ObszarCele StrategiczneZadania/cele szczegółoweFormy realizacji
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńczaPodnoszenie i wzmocnienie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, których efektem jest aktywność dzieci, nabywanie wiadomości i umiejętności oraz respektowanie norm społecznych1)     opracowanie systemu diagnozowania dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. 

 

2)     Wybór programów edukacyjnych realizowanych w poszczególnych grupach wiekowych

 

3)     Tworzenie dzieciom warunków do różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju – kąciki zainteresowań

 

4)     Kodeksy zachowania dzieci w przedszkolu

 

5)     System motywacyjny formy nagradzania, wyróżniania i dezaprobaty zachowań niepożądanych

 

6)     Założenia profilaktyki prozdrowotnej

 

7)     Formy współpracy między nauczycielami

 

8)     Adaptacja nowych dzieci

 

1)Badanie potencjału dzieci na początku każdego roku szkolnego. Karty obserwacji po I półroczu i na koniec roku szkolnego. Osiągnięcia dzieci są analizowane, a następnie wdraża się wnioski, które przyczyniają się do rozwijania umiejętności dzieci2)Przedstawienie przez wychowawców na radzie pedagogicznej kończącej rok szkolny swoich propozycji programów edukacyjnych3)Stały nadzór i udoskonalanie wyposażenia kącików zainteresowań w salach zajęciowych. Przygotowanie propozycji aktywności mających na celu wdrożenie do samodzielności

4)Zatwierdzanie i modyfikowanie kodeksów zachowań dzieci w przedszkolu na początku każdego roku szkolnego

5)Tworzenie i modyfikowanie systemów motywacyjnych ustalanych na początku każdego roku szkolnego. Dzięki nim dzieci wiedzą jakich zachowań się od nich oczekuje. Podejmowane działania mają na celu eliminację zagrożeń i oraz wzmocnienie zachowań właściwych.

 

6)Organizacja cyklicznych warsztatów i spotkań których celem jest utrwalanie zachowań prozdrowotnych

7)Nauczyciele raz w tygodniu na spotkaniach w grupie wymieniają uwagami i dzielą się doświadczeniami minionego tygodnia

8)Cykl próbnych wizyt nowych przedszkolaków w przedszkolu. Pierwsza wizyta – dziecko razem z rodzicem 1h w czasie swobodnej zabawy; następnie dziecko bierze udział w zabawie/zajęciach samo (rodzic może w tym czasie przebywać w szatni) – najpierw 1h, kolejne dni coraz dłużej.

Spotkanie rodziców nowych dzieci z psychologiem dot. adaptacji dziecka w przedszkolu, w ostatnim tygodniu sierpnia

 

 

Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu. Realizacja podstawy programowej1)     kształtowanie umiejętności społecznych u dzieci 

 

2)     kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

 

3)     wspomaganie rozwoju mowy

 

4)     wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia

 

5)     wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

 

6)     wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

 

7)     Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

 

8)     Wychowanie przez sztukę dziecko widzem i aktorem

 

9)     Wychowanie przez sztukę różne formy plastyczne

 

10)Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

 

11)Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń

 

12)Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

 

13)Edukacja matematyczna

 

14)Gotowość do nauki czytania i pisania

 

15)Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

1)*rozpoczynanie każdych zajęć od powitania – umożliwienie każdemu dziecku wypowiedzenia się na forum grupy. Nauka słuchania siebie nawzajem*stwarzanie podczas zajęć możliwości do zabawy /pracy w małych kilkuosobowych grupach (nauka komunikowania się ze sobą)

*tworzenie kodeksów zasad obowiązujących z grupach

*ustalenie zasad funkcjonowania w grupie – zgłaszanie się by coś powiedzieć, wyznaczenie dyżurnych, wspólne podejmowanie decyzji dotyczących życia grupy, dbanie o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas zabawy

*wdrożenie systemów motywacyjnych w poszczególnych grupach. Nauka ponoszenia konsekwencji za swoje działanie.

*Cykl warsztatów interpersonalnych z psychologiem – nauka określania swoich stanów emocjonalnych.

*Zabawy dramowe – wcielanie się w różne postaci

*Prezentowanie prawidłowych postaw – utwory literackie, bajki terapeutyczne

*Spożywanie posiłków w kulturalny sposób – dzieci znają i stosują zasady zachowania się podczas posiłków.

*Kultywowanie tradycji – imprezy okolicznościowe z okazji ważnych świąt kościelnych i państwowych

*Organizacja wycieczek do teatru, filharmonii, muzeum,, galerii

2)

*Codzienne ćwiczenie samodzielności – ubieranie się, rozbieranie się, jedzenie, mycie rąk, zębów, korzystanie z toalety

*Nauka procedur samoobsługowych przez krótkie rytmiczne wierszyki             *Zajęcia pokazowe np. jak prawidłowo myć ręce, zęby, czyścić nos

*Cykliczne wyjścia poza siedzibę przedszkola np. do zaprzyjaźnionych placówek, parku, muzeów, filharmonii

 

 

3)

nauka wierszyków piosenek

dzielenie wyrazów na sylaby

ćwiczenia usprawniające narządy mowy – logopedyczne ćwiczenia profilaktyczne usprawniające artykulatory –

ćwiczenia warg, języka; usprawniające tor oddechowy – ćwiczenie wdechu nosem a wydechu ustami, ćwiczenia przepony

zachęcanie do wypowiadania się – starsze grupy objęte projektem Podróże Kota Edwarda – zabieranie maskotki kota na weekend do domu i później relacjonowanie przebiegu wizyty Pani i kolegom i koleżankom   z grupy

*kształtowanie umiejętności słuchowych przez ćwiczenia z instrumentami , zagadki słuchowe, odgrywanie rytmów

*bajki logopedyczne

*konsultacje logopedyczne

*udzielanie wskazówek rodzicom

 

 

4)

*nauczanie poglądowe w celu objaśniania otaczającego świata, rozumienia otoczenia – czytanie map, oglądanie atlasów tematycznych, burza mózgów

*zabawy badawcze – manipulowanie przedmiotami w celu dostrzegania możliwości, odwrócenia, zmiany; uczestnictwo z zabawach twórczych , konstrukcyjnych np. Klucz do uczenia się moduł Gry rozwijające;

*Ćwiczenia w klasyfikowaniu z wykorzystaniem kart pracy

*układanie obrazka z części

*układanie historyjek obrazkowych – ustalanie ciągu zdarzeń

*opowiadanie o przygodach bohaterów literackich i własnych ze wskazaniem na przyczyny i skutki.

*Kącik projektowy nauka czytania instrukcji

*Wykonywanie plastycznych prac z użyciem różnych technik

*Odgrywanie różnych ról społecznych w swobodnej zabawie

*Quizy i zagadki podsumowujące wiedzę

*Zabawa w teatr, wyjazdy do teatru, filharmonii

 

 

5)

*Kształtowanie nawyków higienicznych (obserwacja i działanie)

*Poznanie zasad prawidłowego odżywiania – piramida żywieniowa; wspólne smakowanie różnych owoców, warzyw, przypraw, wspólne gotowanie; zachęcanie do jedzenia surówek podczas obiadu, jedzenie owocu lub warzywa podczas każdego podwieczorka, picie wody zamiast soków z cukrem.

*Zajęcia na temat roli snu, odpoczynku

*Zabawy na świeżym powietrzu

*Różne formy aktywności w ogródku przedszkolnym (sianie, sadzenie, wyrywanie chwastów, podlewanie)

*Ćwiczenia gimnastyczne

*Nauka przyjmowania prawidłowej postawy ciała np. podczas siedzenia

*Ćwiczenia rytmiczne

*Nauka gier zespołowych

*Zabawy muzyczno – ruchowe podczas każdych zajęć dydaktycznych

*Zabawy w udzielanie pierwszej pomocy, opatrywanie ran

*Wizyta, lekarza, pielęgniarki, dentysty, dietetyka. Instruktora sportu

 

6)

*Zajęcia, pogadanki z zasad bezpiecznego zachowania się w przedszkolu oraz poza siedzibą placówki – zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpiecznej zabawy na placu zabaw

*Praktyczne zastosowanie poznanych zasad podczas wycieczek i spacerów poza siedzibą przedszkola

*Nauka zachowań w sytuacjach niebezpiecznych – nauka numerów alarmowych, nauka swojego nazwiska i adresu zamieszkania, poznanie trujących roślin i utrwalenie wiedzy dlaczego są niebezpieczne

 

7)

*Śpiewanie piosenek indywidualnie i w grupie

*Interpretowanie muzyki ruchem

*Granie na instrumentach perkusyjnych prostych układów rytmicznych

*Uczestniczenie w okolicznościowych koncertach i inscenizacjach muzycznych *Słuchanie muzyki w skupieniu, w tym utworów muzyki klasycznej – Przedszkolna Biblioteka Muzyki

*Poznanie podstawowych instrumentów muzycznych i ich dźwięków – oglądanie instrumentów, zdjęć i gra na nich

*Wyrażanie emocji za pomocą dźwięków

*Samodzielne wykonywanie instrumentów

*Wyjazdy na koncerty edukacyjne do filharmonii

 

8)

*Recytowanie wierszy indywidualnie i w grupie – dziecko stara się mówić głośno i wyraźnie podczas wystąpień

*Zabawa w teatr – odgrywanie ról, przygotowanie dekoracji, wykonanie pacynek, kukiełek

*Słuchanie dłuższych utworów literackich – bajki, baśnie, opowiadania

*Uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych – spektakl, koncert, festyn – dziecko poznaje zasady zachowania podczas ich trwania

 

9)

*Uczestniczenie w wycieczkach do muzeów, galerii wg. harmonogramu imprez w przedszkolu

*Poznanie najważniejszych zabytków architektury polskiej i światowej – Albumy w Bibliotece Przedszkolnej – zdjęcia, ilustracje, filmy

*Tworzenie różnych form plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik – papieru, gliny, plasteliny, Modliny, farb, pasteli, kredek

*Tworzenie ilustracji do utworów literackich

*Spotkania z pasjonatami sztuki i zajęcia z nimi

 

10)

*Budowanie konstrukcji przy pomocy różnych materiałów – klocki, patyki, sznurki, kartoniki, butelki itp. Itd.

*Nauka nazw figur geometrycznych

*Majsterkowanie w kąciku majsterkowicza – nauka nazw narzędzi wykorzystywanych do pracy

*Zajęcia z Klucza do uczenia się moduł – Konstrukcje

*Poznanie nazw urządzeń technicznych wykorzystywanych w gospodarstwie domowych, nauka zasad ich działania

 

11)

*Obserwacje i systematyczne rozmowy nt. zmieniającej się przyrody, pogody i   pór roku

*Zajęcia badawcze – doświadczenia – stany skupienia wody

*Poznanie nazw podstawowych zjawisk atmosferycznych – burza, deszcz, śnieg, wiatr – nauka bezpiecznych zachowań podczas ich występowania

*Nauka zasad właściwego ubioru dostosowanego do warunków atmosferycznych

 

12)

*Obserwacja wzrostu roślin w ogródku przedszkolnym-   określenie niezbędnych warunków do prawidłowego wzrostu roślin

*Prace w przedszkolnym ogródku

*Poznawanie nazw zwierząt i środowisk ich występowania – Biblioteczka przedszkolna – albumy i książki o zwierzętach

*Wycieczki do gospodarstw agroturystycznych, do parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

*Dokarmianie ptaków zimą

*Organizowanie akcji pomagania mieszkańcom schroniska dla zwierząt

*Wizyty zwierząt w przedszkolu

*Spotkanie z weterynarzem

 

 

13)

*Nauka liczenia przy pomocy rekwizytów – klocki, patyczki, maskotki

*Nauka liczebników porządkowych

*Zajęcia z Klucza do uczenia się moduł – matematyka sensoryczna

*Poznanie figur geometrycznych – zabawy ruchowe z tym związane oraz rozpoznawanie ich na rysunkach i w otoczeni.

 

*Wprowadzenie pojęć: mało- dużo, krótki-długi itd.

*Nauka określania położenia przedmiotów w przestrzeni – w prawym górnym rogu, po lewej stronie kartki itp.

*Zapoznanie się z kalendarzem – następstwo dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

*Porównywanie ilości przedmiotów w zbiorach, nauka pojęć mniej – więcej

 

14)

*Nauka prawidłowego trzymania kredki

*Rozwijanie mowy opisowej – zachęcanie dziecka do swobodnych wypowiedzi na różne tematy

*Dźwięko-naśladownictwo

*Podział wyrazów na sylaby

*Dokonywanie analizy głoskowej wyrazów

*Zabawy słuchowe wspierające prawidłowy rozwój słuchu fonemowego

*Ćwiczenia grafomotoryczne

*Zajęcia z klucza do uczenia się „Od bazgrania do pisania” oraz moduł Literacki

*Słuchanie i analizowanie baśni

*Nauka rozróżniania prawej i lewej strony – rymowanki – proste wierszyki

*Nauka określania kierunku i miejsca na kartce papieru

*Nauka analizy obrazu – dziecko uważnie patrzy by zapamiętać co jest na obrazku

*Nauka kolorowania i wycinania

*Wspieranie zainteresowania książkami, czytaniem przez wizyty w bibliotece, oglądanie książek w przedszkolnej Bibliotece

 

 

15)

*Nauka odczuwania wyjątkowości własnego domu i panujących w nim obyczajów

*Nauka nazywania członków rodziny, krewnych, określania czym się rodzice zajmują zawodowo, opowiadania o sposobie aktywnego spędzania czasu z rodziną

*Wychowanie patriotyczne – jestem Polakiem i Europejczykiem – polskie rymowanki, legendy o Lechu, Czechu i Rusie, Tradycja Święta Niepodległości, Słuchanie hymnu, wyklejanie flagi Polski, Warszawa nasza stolica, Oglądanie godła i poznanie jego znaczenia dla Polaków, Europa w obrazach, Europa na mapie, Polska na mapie, moje miasto na mapie, flaga Unii Europejskiej, analiza mapy pojęciowej obrazującej symbole narodowe

*Organizowanie uroczystości z okazji Dnia Babci Dziadka, Dnia Rodziny, Święta Niepodległości

*Wizyty w muzeum etnograficznym wg. kalendarza imprez na rok szkolny

*Nauka tradycyjnych tańców polskich na zajęciach z tańca i rytmiki

 

Współpraca ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.1)     współpraca z SP nr 462)     współpraca z najemcami Startera3)     Współpraca z GFP

4)     Współpraca z podmiotami z otoczenia

5)     Wycieczki

6)     Organizacja akcji społecznych

w/g corocznych harmonogramów 

 

 

6) zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku

Stałe doskonalenie funkcjonowania przedszkola1)     Baza – sale kąciki zainteresowań, biblioteczka, szatnia, magazynek, plac zabaw 

2)     Funkcjonowanie biura

 

3)     Rodzice komunikacja wspólne działania

 

4)                  Mierzenie jakości w obszarze organizacji procesu dydaktyczno- wychowawczego

 

5)                  Promocja, marketing przedszkola

1)Zakup wyposażenia kącików – bieżące uzupełnianie 

 

2) przygotowanie bieżącej dokumentacji – umowy z rodzicami, zestawienia miesięcznych opłat za czesne i wyżywienie, ewidencja wpłat, ściąganie zaległych należności, przygotowanie dokumentów do księgowości, wystawianie faktur

 

 

3)

*Zebrania z rodzicami minimum 3 razy w roku.

*Regularna wysyłka korespondencji e-mailowej

*Rodzinne wyjścia weekendowe wg. harmonogramu.

*Organizacja niespodzianki z okazji Dania Dziecka.

*Organizacja uroczystości rodzinnych – Wigilia, Dzień Rodziny

*Cykliczne odwiedziny rodziców w przedszkolu opowiadających o swoich pasjach „Pasje rodziców”

*Cykl wizyt „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato”

 

 

4)

*cykliczne hospitacje zajęć prowadzone przez dyrektora ds. nadzoru pedagogicznego

*ankiety rodziców 1x w roku

 

5)

*bieżąca aktualizacja wpisów na stronie www przedszkola

*druk ulotek informacyjnych w okresie   naboru

*regularne wysyłanie info do mediów o warsztatach otwartych odbywających się w placówce

*reklama przedszkola w Starterze

WDN1) Warsztaty i szkolenia dla kadry pedagogicznej 

 

2) Programy dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze

 

3) konkursy zewnętrzne

1) przygotowanie przez nauczycieli propozycji szkoleń doskonalących warsztat pracy, w których chcieliby wziąć udział2) przedstawianie i zatwierdzanie na początku każdego roku szkolnego. Szczegóły i formy realizacji celów strategicznych oraz zadań zamieszczone są w rocznych planach pracy dydaktyczno-wychowawczej przygotowywanych przez wychowawców poszczególnych grup dzieci.

 

3) zgłaszanie do udziału w konkursach ogólnopolskich, miejskich i między przedszkolnych dla dzieci

BazaDziałania zmierzające do poprawy bazy przedszkola*coroczne odświeżanie pomieszczeń*uzupełnianie zabawek i pomocy dydaktycznych w poszczególnych grupach wiekowych*doposażenie biblioteczki przedszkolnej

*doposażenie sprzętu do zajęć ruchowych

*doposażenie instrumentów muzycznych

*doposażenie placu zabaw

Organizacja i zarządzanie1) Ewaluacja koncepcji pracy przedszkola 

 

2) Jakość pracy

 

3) Mierzenie jakości w obszarze organizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego

1)*comiesięczne spotkania kadry pedagogicznej na radach pedagogicznych – bieżące obserwowanie realizacji zadań – czy są zgodne z harmonogramem, ewentualnie doskonalenie realizowanego programu – wprowadzanie zmian*Po zakończeniu każdego roku realizacji programu   – sprawdzenie, które cele zostały osiągnięte. Ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację programu, zbieranie informacji potrzebnych do dalszego planowania. Informacje dotyczące bieżących realizacji zadań są gromadzone przez nauczycieli i po ich zakończeniu w formie autoewaluacji przekazywane są w formie pisemnej dyrektorowi . Ewaluację po zakończeniu każdego roku realizacji koncepcji i ewaluację sumującą przeprowadza dyrektor. Jej wyniki przedstawiane są na radach pedagogicznych

 

 

2) Kryteria oceny jakości pracy pracowników są wypracowane i przez nich akceptowane

 

3) Mierzenie jakości dokonuje się na koniec każdego roku szkolnego. Wnioski z przeprowadzonych analiz są wykorzystywane do zmodyfikowania programu rozwoju i opracowania rocznych planów wychowawczo – dydaktycznych