Zajęcia odbywają się w soboty o godz.11.15

w trybie co dwa tygodnie

 

W tym wieku podstawowym narzędziem kontaktowania się z otoczeniem staje się mowa, która dynamicznie się doskonali, najpierw pojedyncze słowa, następnie zwroty dwuwyrazowe, aż do zdań; to także okres kształtowania się samoświadomości dziecka, jego poczucia tożsamości i odrębności – dlatego, niestety, słowami kluczowymi na tym etapie są: „nie” i „moje”; malec uczy się mnóstwa zasad i norm oraz je „testuje” – sprawdzając, czy aby na pewno są niezmienne; rozwija się zdolność zabawy symbolicznej – udawania i przyjmowania, że coś udaje coś innego i taka zabawa staje się bardzo kształcącym doświadczeniem; coraz większą rolę zaczynają odgrywać rówieśnicy, chociaż trudno jeszcze o współdziałanie (patrz: „nie” i „moje”).

LWY to zajęcia wielostronnie wspierające rozwój psychofizyczny dziecka, uwzględniające jego wielorakie inteligencje (zgodnie z Teorią Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera). Program kierowany jest do maluchów we współpracy i/lub w obecności mamuś lub tatusiów. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają ok. 45 minut. Uczestnicy bawią się pod kierunkiem doświadczonego animatora.
Zajęcia odbywają się w grupie max. 16 osobowej, tj. 8 dzieci i 8 opiekunów.

IDEA
Ideą tego cyklu zajęć jest stworzenie dziecku okoliczności optymalnych do rozwijania wszystkich ośmiu inteligencji:
inteligencji językowej (werbalnej, lingwistycznej)
inteligencji logiczno-matematycznej
inteligencji wizualno-przestrzennej (konstrukcyjnej)
inteligencji ruchowej
inteligencji muzycznej
inteligencji przyrodniczej
inteligencji emocjonalnej: -interpersonalnej
-intrapersonalnej
W czasie kolejnych spotkań dziecko ma możliwość nabywania wielu doświadczeń i umiejętności w toku twórczej, edukacyjnej zabawy oraz praktycznego ich doskonalenia i „testowania”.

PROGRAM
Oferowany program opracowany został z uwzględnieniem specyficznych umiejętności i zdolności, jakie pojawiają się w tym przedziale wieku rozwojowego dziecka. Odnosi się do wszystkich aspektów funkcjonowania dziecka oraz do prawidłowości rozwojowych. To warunkuje wszechstronny i harmonijny rozwój. W tym okresie życia małego człowieka bardzo dynamicznie kształtuje się poczucie własnej tożsamości i autonomii (co często daje się rodzicom we znaki) – dlatego dużo uwagi poświęcamy tej sferze. Intensywnie rozwija się mowa i komunikacja, zaczynają się też kształtować pierwsze autentyczne kontakty społeczne – dlatego tak ważna staje się możliwość przebywania wśród rówieśników.

W programie wykorzystano elementy wielu sprawdzonych, skutecznych metod, takich jak:

Integracja Sensoryczna
Ruch Rozwijający Metodą Weroniki Sherborne
Muzykoterapia i Logorytmika
Pedagogika Zabawy
Metoda Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
Dziecięca Matematyka wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
czytanie globalne na podstawie koncepcji G. Domana
i inne
W czasie zajęć pojawią się także:

ogólnorozwojowe zabawy ruchowe
zabawy inspirowane koncepcją L. Wygotskiego
zabawy inspirowane koncepcją M. Montessori
zabawy logopedyczne
zabawy plastyczne

DZIECI

Będą się efektywnie uczyć – bez wysiłku, bez znużenia, z radością i ciekawością. Mają możliwość weryfikowania swoich doświadczeń i umiejętności w różnorodnych sytuacjach i okolicznościach. Budują swoją tożsamość, konfrontując się w grupie rówieśniczej i ucząc się zasad współżycia społecznego.

RODZICE
Uczą się – poprzez przemyślaną, dobrze zorganizowaną zabawę – wspierać rozwój i zdolności dziecka. Poznają silne i słabsze strony swoich pociech. Wiedzą, jak najlepiej wykorzystać wszystko to, co znajduje się „pod ręką”, aby stało się doskonałymi zabawkami-pomocami dydaktycznymi. Są spokojni i zadowoleni w poczuciu swoich rodzicielskich kompetencji i świadomości.